POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja 1.1.0 – lipiec 2019

TŁO:

Spółka ID Technology Ltd i jej spółki powiązane rozumieją, że prywatność użytkownika jest dla niego ważna i że interesuje go sposób, w jaki wykorzystywane są jego dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność wszystkich naszych klientów i gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie na sposoby opisane w niniejszym dokumencie i w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i prawami użytkownika opartymi na przepisach prawa.

 1. INFORMACJE NA NASZ TEMAT

ID Technology Ltd
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000471805

Zarejestrowany adres i adres działalności: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, Polska

Adres: ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Irlandia

Numer VAT: IE6329984J

ID Technology Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000471805Zarejestrowany adres i adres działalności: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, Polska

Numer VAT: PL8943047261

 1. CZEGO DOTYCZY TA INFORMACJA?

Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia, jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika: jak są gromadzone, przetrzymywane i przetwarzane. Wyjaśnia również prawa użytkownika na podstawie ustawodawstwa w zakresie danych osobowych.

 1. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zostały zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) (UE) 2016/679 („RODO”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, które można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora”.

Mówiąc prościej, dane osobowe to wszelkie informacje na temat użytkownika, umożliwiające jego identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko i dane kontaktowe użytkownika, ale dotyczą także mniej oczywistych informacji, takich jak numery identyfikacyjne, dane lokalizacji elektronicznej i inne identyfikatory online.

Wykorzystywane przez nas dane osobowe są przedstawione w Punkcie 5 poniżej.

 1. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA?

Na podstawie RODO użytkownik ma następujące prawa i naszym celem jest zawsze zagwarantowanie tych praw:

  1. Prawo do uzyskiwania informacji o naszym sposobie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika . Niniejsze Powiadomienie o prywatności zawiera wszelkie informacje, jakie są potrzebne użytkownikowi, jednak użytkownik zawsze może skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej Informacji lub zadać wszelkie pytania przy użyciu informacji z Punktu 12.
  2. Prawo do dostępu do danych osobowych, jakie przechowujemy na temat użytkownika. W Punkcie 10 informujemy, jak uzyskać taki dostęp.
  3. Prawa do korekty danych osobowych, jeżeli jakiekolwiek przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika są nieoprawne lub niekompletne. Proszę skontaktować się z nami przy użyciu informacji z Punktu 12, aby uzyskać więcej informacji.
  4. Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do poproszenia nas o skasowanie lub zlikwidowanie w inny sposób wszelkich danych osobowych dotyczących użytkownika, jakie posiadamy. Proszę skontaktować się z nami przy użyciu informacji z Punktu 12, aby uzyskać więcej informacji.
  5. Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania danych osobowych użytkownika.
  6. Prawo do wystosowania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez nas dla określonego celu lub celów.
  7. Prawo do przeniesienia danych. Oznacza to, że jeżeli użytkownik przekazał nam swoje dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za zgodą użytkownika lub w celu realizacji umowy i że dane są przetwarzane przy użyciu środków automatycznych, użytkownik może poprosić nas o przekazanie kopii swoich danych osobowych w celu ponownego wykorzystania przy użyciu innej usługi lub firmy w wielu przypadkach. Te dane zostaną przekazane użytkownikowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie.
  8. Prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji i  profilowania. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do żadnego automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Aby uzyskać więcej informacji o naszym wykorzystaniu przez nas danych osobowych użytkownika lub egzekwowaniu swoich praw jak przedstawiono powyżej, proszę skontaktować się z nami przy użyciu informacji podanych w Punkcie 12.

Więcej informacji o swoich prawach można również uzyskać od organu ds. ochrony danych osobowych (Irlandia) – 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28; lub prezesa Ochrony Danych Osobowych (Polska) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Jeżeli użytkownik będzie mieć jakiekolwiek podstawy do składania skargi na sposób wykorzystania przez nas jego danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi do powyższych władz we właściwej jurysdykcji.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych (może to się zmieniać w zależności od naszej relacji z użytkownikiem):

  1. Pełne imię i nazwisko;
  2. Adres;
  3. Adres e-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. Nazwa handlowa;
  6. Informacje o płatności;
  7. Informacje o użytkownika preferencjach i zainteresowaniach

   Dane osobowe użytkownika są uzyskiwane od następujących stron trzecich:
  8. Google
  9. Inne media społecznościowe (Facebook, LinkedIn itp)
  10. Oficjalne źródła państwowe (Urząd Skarbowy, KRS itp.)
 1.  
 1. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA.

Na podstawie RODO musimy zawsze posiadać prawną podstawę do wykorzystania danych osobowych. Mogą być one potrzebne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem, ponieważ użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych lub ponieważ ich wykorzystanie leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  1. Wszelkie dane wymagane do utrzymania i zarządzania kontem użytkownika.
  2. Dostarczanie użytkownikowi produktów i usług. Dane osobowe użytkownika będą niezbędne w celu zawarcia umowy z nami.
  3. Personalizacja i indywidualny dobór naszych produktów i usług dla użytkownika
  4. Komunikacja użytkownikiem. Może to obejmować odpisywanie na e-maile lub telefony od użytkownika.
  5. Przekazywanie użytkownikowi e-mailem lub pocztą informacji, na które wyraził zgodę (użytkownik może wycofać się z subskrypcji lub uchylić zgodę w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami przy użyciu informacji podanych w Punkcie 12).

Za zgodą użytkownika i jeżeli jest to dozwolone przez prawo, możemy także wykorzystać dane osobowe użytkownika do celów marketingowych, co może obejmować kontakt z użytkownikiem przez pocztę elektroniczną lub tradycyjną, aby przekazać mu informacje, wiadomości i naszą ofertę produktów i usług. Nie będziemy przesyłać żadnych niedozwolonych materiałów marketingowych lub spamu. Zawsze dołożymy starań, aby chronić w pełnym zakresie prawa użytkownika i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z RODO oraz przepisów dotyczących prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) 2003, a użytkownik zawsze będzie mieć możliwość rezygnacji.

Korzystamy z poniższego zautomatyzowanego systemu w celu przeprowadzenia pewnych typów podejmowania decyzji i profilowania. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik będzie chciał uzyskać informacje o jakimkolwiek działaniu, jakie podejmiemy na tej podstawie, RODO daje użytkownikowi takie prawo. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w Punkcie 12.

Możemy wykorzystywać następujące metody automatycznego podejmowania decyzji i automatycznego profilowania:

  1. Opierając się na podstawie prawnej w zakresie przetwarzania danych, znanej jako Uzasadnione interesy, korzystamy z plików cookie, aby pomóc poprawić bezpieczeństwo naszych witryn internetowych, ich wydajność i wygodę dla użytkownika. Każdy punkt jest szerzej omówiony w poniższej liście. Chronimy użytkowników poprzez anonimizację ich adresów IP przed zapisaniem jakichkolwiek danych na dysku. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, wykorzystywane do przekazywania informacji i gromadzenia danych, umożliwiając nam lepsze zrozumienie naszej bazy klientów i sposobu, w jaki korzystają z naszych witryn internetowych.
   • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystujemy te pliki cookie, aby umożliwić identyfikację i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa. Na przykład możemy wykorzystywać te pliki cookie, aby przechowywać informacje o sesji i zapobiegać zmianie hasła użytkownika przez innych bez użycia jego nazwy użytkownika i hasła.
   • W celu zapewnienia wydajności, wykorzystujemy te pliki cookie, aby gromadzić informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług. Na przykład możemy użyć tych plików cookie w celu ustalenia, czy użytkownik korzystał z określonej strony.
   • W celu zapewnienia wygody użytkownika, wykorzystujemy te pliki cookie, aby poprawić te usługi i interakcje, z jakich klienci korzystają na naszych witrynach internetowych. Na przykład możemy wykorzystywać te pliki cookie, aby uzyskać więcej informacji o tym, które funkcje są najbardziej popularne wśród użytkowników, a które mogą potrzebować pewnych ulepszeń.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTA?

Nie będziemy przechowywać użytkownika danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w świetle pierwotnej przyczyny, dla której zostały zgromadzone. Dane osobowe użytkownika będą więc przechowywane przez następujące okresy (lub, kiedy nie ma ustalonego okresu, zostaną wykorzystane następujące czynniki w celu ustalenia długości ich przechowywania):

   • Dane zgromadzone przy użyciu
   • Google Analytics i pliki cookie zostaną usunięte po 48 godzinach.
   • Dane zgromadzone w celu stworzenia i utrzymania konta klienta, przetwarzania zamówień, wysyłania zamówień i grafiki będą przechowywane bez ograniczeń czasowych w celu wykorzystania przy ponownych zamówieniach od klientów itp.
   • Dane zgromadzone w celach marketingowych będą przechowywane w celu przekazywania klientom naszej aktualnej oferty i usług. Dane mogą zostać usunięte na żądanie przy użyciu informacji podanych w Punkcie 12. Dane zostaną tajże usunięte, jeżeli dowody będą wskazywać na to, że dana metoda kontaktu jest już nieaktualna.

JAK I GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA.

Część lub całość danych osobowych może być przechowywana (tj. Google) w krajach lub przekazywana do krajów, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Są to tak zwane „kraje trzecie” i mogą w nich nie obowiązywać tak restrykcyjne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jak w Wielkiej Brytanii i/lub EOG.

NIE BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ NIKOMU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim w żadnym celach z wyjątkiem jednego istotnego wyjątku.

W ograniczonych okolicznościach możemy być zobowiązani przez przepisy prawa do przekazania niektórych danych osobowych, w tym danych użytkownika, jeżeli będziemy brać udział w postępowaniu sądowym lub będziemy do tego zobowiązani przez prawo, nakaz sądowy lub polecenia organu państwowego.

JAK UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Jeżeli użytkownik chce wiedzieć, jakie dane osobowe przechowujemy na jego temat, może nas zapytać, jakie dane osobowe przechowujemy oraz poprosić o przekazanie kopii (jeżeli takie dane są przechowywane). Jest to tak zwana prośba o dostęp do danych.

Wszystkie prośby o dostęp do danych należy przekazywać na piśmie i wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy podane w Punkcie 12.

Na ogół nie pobiera się opłaty za spełnienie prośby o dostęp do danych. Jeżeli prośba jest „ewidentnie bezpodstawna lub nadmierna” (np. w przypadku powtarzających się próśb), może być pobrana opłata w celu pokrycia kosztów administracyjnych związanych z odpowiedzią. Jeżeli użytkownik chce egzekwować swoje prawo do usunięcia danych w związku z kontem lub usługą przez nas prowadzonymi, musimy najpierw poprosić użytkownika o spłacenie całości pozostałego na koncie salda przed spełnieniem prośby użytkownika.

Odpowiadamy na prośby o dostęp do danych w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Na ogół staramy się przekazać pełną odpowiedź, w tym kopię danych osobowych użytkownika, w tym terminie. Czasami jednak, szczególnie w przypadku bardziej złożonych próśb, możemy potrzebować więcej czasu, do maksymalnie trzech miesięcy od daty otrzymania prośby użytkownika. Będziemy przekazywać pełne informacje na temat naszych postępów.

NIESPŁACONE I KWESTIOWANE KONTA.

W przypadku niespłaconego lub kwestionowanego konta, udzielimy instrukcji naszym agentom ds. windykacji/prawnikom, aby wdrożyli niezbędne postępowanie w celu odzyskania wszelkich kwot należnych naszej Spółce bez uzyskiwania wcześniejszej zgody klienta. Naszym wyznaczonym agentom (stronie trzeciej) zostaną przekazane wyłącznie informacje istotne dla danej sprawy.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ.

Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych i ochrony danych, w tym aby złożyć wniosek o dostęp do danych, proszę użyć następujących informacji:

Adres e-mail: http://www.bpp.gov.pl
Numer telefonu: 00 353 41 9833816

Adres pocztowy:

ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Irlandia

ID Technology Poland Sp. z o.o. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław, Polska

 

 1. ZMIANY W NINIEJSZYM POWIADOMIENIU O PRYWATNOŚCI.

Treść niniejszego Powiadomienia o prywatności może od czasu do czasu ulegać modyfikacji. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmian w naszej działalności, wpływających na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany zostaną udostępnione w niniejszej polityce prywatności. Informacje o wszelkich zmianach w naszym Powiadomieniu o prywatności będą umieszczane na naszych kanałach w mediach społecznościowych.